ictubon

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.29 อุบลราชธานี


ใส่ความเห็น

ภาพการอบรม WordPress @ วันที่สอง


ICTUbon_2_01ICTUbon_2_02ICTUbon_2_03ICTUbon_2_04ICTUbon_2_05ICTUbon_2_06
ICTUbon_2_07ICTUbon_2_08ICTUbon_2_09ICTUbon_2_10ICTUbon_2_11ICTUbon_2_12
ICTUbon_2_13ICTUbon_2_14ICTUbon_2_15ICTUbon_2_16ICTUbon_2_17ICTUbon_2_18
ICTUbon_2_19ICTUbon_2_20ICTUbon_2_21ICTUbon_2_22ICTUbon_2_23ICTUbon_2_24

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์ด้วย WordPress เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน วันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพถ่ายโดย ครูรัฐกิจ สุตะพันธ์)

หากต้องการภาพถ่ายเพื่อนำไปอัดขยายติดต่อข้อไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ผ่านการลดขนาดภาพได้ที่ kruoat@hotmail.com

โฆษณา