ictubon

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.29 อุบลราชธานี


ใส่ความเห็น

ภาพการอบรม Sony Vegas Pro ปี 2560


อบรม Sony Vegas Pro ปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วย Sony Vegas Pro
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(ภาพถ่ายโดย ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ)

หากต้องการภาพถ่ายเพื่อนำไปอัดขยายติดต่อขอไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ผ่านการใส่ลายน้ำ และลดขนาดภาพ ได้ที่ kruoat@hotmail.com

โฆษณา