ictubon

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.29 อุบลราชธานี


ใส่ความเห็น

ภาพการอบรม Adobe Audition


ภาพการอบรม Adobe Audition ปี 2559//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเสียงประกอบสื่อการเรียนการสอน ด้วย Adobe Audition ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี(ภาพถ่ายโดย ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ)

หากต้องการภาพถ่ายเพื่อนำไปอัดขยายติดต่อข้อไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ผ่านการลดขนาดภาพได้ที่ kruoat@hotmail.com

โฆษณา


ใส่ความเห็น

ภาพการอบรม WordPress @ วันที่สอง


ICTUbon_2_01ICTUbon_2_02ICTUbon_2_03ICTUbon_2_04ICTUbon_2_05ICTUbon_2_06
ICTUbon_2_07ICTUbon_2_08ICTUbon_2_09ICTUbon_2_10ICTUbon_2_11ICTUbon_2_12
ICTUbon_2_13ICTUbon_2_14ICTUbon_2_15ICTUbon_2_16ICTUbon_2_17ICTUbon_2_18
ICTUbon_2_19ICTUbon_2_20ICTUbon_2_21ICTUbon_2_22ICTUbon_2_23ICTUbon_2_24

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์ด้วย WordPress เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน วันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพถ่ายโดย ครูรัฐกิจ สุตะพันธ์)

หากต้องการภาพถ่ายเพื่อนำไปอัดขยายติดต่อข้อไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ผ่านการลดขนาดภาพได้ที่ kruoat@hotmail.com


4 ความเห็น

ภาพการอบรม WordPress @ วันแรก


DSC_0452DSC_0451DSC_0450DSC_0449DSC_0447DSC_0446
DSC_0445DSC_0444DSC_0442DSC_0438DSC_0436DSC_0435
DSC_0434DSC_0433DSC_0432DSC_0431DSC_0430DSC_0429
DSC_0428DSC_0427DSC_0426DSC_0425DSC_0424DSC_0423

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์ด้วย WordPress เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน วันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ขอบคุณ คุณศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำหรับภาพถ่าย)

***********************************************************************************